Goed om weten

Apotheek Panorama in Houthalen wenst haar klanten graag te informeren over een aantal nuttig zaken:
 


Nuttige nummers

 

Lees ook onze FAQ 

Geneesmiddelen Wachtdiensten Farmaceutisch dossier

 

Welke 5 vragen moet je zeker stellen als je een geneesmiddel koopt?

Voor elk geneesmiddel dat je aankoopt en wil gebruiken, moet je zeker het antwoord gekregen hebben op volgende vijf vragen:

  • Hoe werkt het en wat doet het?
  • Hoeveel hoelang en hoe moet ik het gebruiken?
  • Zijn er nevenwerkingen?
  • Mag ik het combineren?
  • Wanneer moet ik een dokter raadplegen?

Dit zijn de vijf meest essentiële punten die ieder moet weten over het geneesmiddel dat hij/zij gebruikt! Stel dus deze vragen bij je bezoek aan onze apotheek.

 

Hoe lang is een voorschrift geldig?

Een voorschrift is geldig wanneer het aan de wettelijke vereisten voldoet.  Dit betekent dat het eigenlijk onbeperkt geldig blijft.
Voor het ziekenfonds echter, is het voorschrift slechts geldig tot en met de derde maand na de maand waarin het voorschrift door de dokter werd geschreven. Dat betekent dat je in de loop van deze periode voor de terugbetaalbare geneesmiddelen slechts een beperkt bedrag betaalt. Dit bedrag wordt “het remgeld” genoemd. Het ziekenfonds betaalt voor jou de rest van de kosten. 

 

Een voorbeeld
Een voorschrift geschreven op 16 februari 2012 is geldig tot 31 mei 2012. Tot 31 mei betaal je dus enkel het remgeld op de producten die door het ziekenfonds worden terugbetaald.Ook na deze periode kan je de voorgeschreven producten nog ophalen bij de apotheker, maar dan betaal je de volledige kostprijs, net zoals voor de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, omdat het voorschrift dan voor het ziekenfonds niet meer geldig is. Soms kan de dokter de geldigheidsduur van het voorschrift voor het ziekenfonds verlengen. Hij schrijft er dan een datum op vanaf wanneer het voorschrift mag uitgevoerd worden. De drie maanden beginnen dan vanaf deze maand te tellen.

 

Een voorbeeld
Een voorschrift geschreven op 16 februari 2012 en waarvan de arts vermeld heeft dat het vanaf 20 maart 2012 mag worden uitgevoerd, is geldig tot 30 juni 2012

 

Wat moet ik doen met vervallen medicatie of medicatie die ik niet meer gebruik ?

Mag ik mijn vervallen of ongebruikte geneesmiddelen ook naar een inzamelcentrum voor chemisch afval brengen?

Sinds september 2005 moeten vervallen of ongebruikte geneesmiddelen verplicht bij uw apotheker worden gedeponeerd. Naar aanleiding van een akkoord met de overheid zijn enkel de apotheken gemachtigd om geneesmiddelen in te zamelen. U mag ze niet meer achterlaten bij georganiseerde mobiele inzamelingspunten zoals PROXY CHIMIK of bij inzamelcentra voor chemisch afval.

 

Wat moet ik doen met de volledig lege blisterverpakkingen, potjes en flesjes?  

Volledig lege plastic of aluminium blisterverpakkingen en glazen of plastic potjes en flesjes moeten worden gesorteerd overeenkomstig de van kracht zijnde regels voor dit soort afval. Lege blisterverpakkingen worden weggeworpen in de vuilniszak voor niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Plastic recipiënten worden in de blauwe zakken gegooid indien u in Brussel of in sommige Waalse provincies woont, of worden naar de inzamelcentra voor chemisch afval gebracht indien u in Vlaanderen of in sommige Waalse provincies woont. De glazen potjes en flessen ontdaan van hun dop, worden weggeworpen in de glascontainers die in elke gemeente worden ter beschikking gesteld.

 

Hoe ziet u of een geneesmiddel is vervallen?

Elk geneesmiddelendoosje moet verplicht een lotnummer (Lot:…) en een vervaldatum (EXP:…) bevatten dat duidelijk wordt vermeld op één van de kanten van het doosje. Indien u niet meer over het doosje beschikt, dan kan de datum ook op de blisterverpakking, de dop van het flesje of de pot zijn vermeld. Voor tubes kan deze datum zelfs vermeld zijn op het vlakke stuk van de tube. Indien u deze informatie niet terugvindt of indien deze onleesbaar is, vraag dan raad aan uw apotheker. 

 

Waarom mag u uw flessen siroop niet ledigen in de gootsteen of het toilet en ze nadien bij de glazen of plastic flessen sorteren, zoals u dat gewoonlijk doet?

Omdat u op die manier de vervuilingslast van de afvalwateren verhoogt die een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben. Vloeibare geneesmiddelen zijn afvalstoffen die niet in de riolering of de recuperatieleidingen van de afvalwateren mogen terechtkomen. Flesjes en recipiënten waarin nog vloeibare geneesmiddelen aanwezig zijn, moeten naar de apotheker worden teruggebracht. 

 

Aangezien ik de bijsluiter uit het doosje moet halen, moet ik ook de tabletten of capsules van mijn ongebruikte geneesmiddelen uit hun blisterverpakking of potje halen?

Neen, net zoals u flesjes of tubes niet van hun inhoud moet ontdoen, moet u de tabletten en capsules in hun blisterverpakking of pot naar de apotheker terugbrengen. Zo blijven de producten identificeerbaar en zonder gevaar voor personen die ze na de inzameling in handen zouden krijgen.

 

Moet ik mijn vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terugbrengen bij de apotheker waar ik ze heb gekocht?

Neen, want alle apothekers werken mee aan de selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen. Ze zijn dus allemaal verplicht de vervallen geneesmiddelen die u hen overmaakt te aanvaarden voor zover u de sorteerinstructies hebt opgevolgd, zelfs indien u ze niet bij hen heeft aangekocht. Voor meer informatie over de manier waarop u uw geneesmiddelen moet sorteren vooraleer u ze naar de apotheek terugbrengt, raadpleegt u best de sorteerwijzer voor vervallen en ongebruikte geneesmiddelen.

 

Ik heb een vervallen ongebruikt geneesmiddel in een spuit met een naald. Mag ik dat ook naar mijn apotheker brengen?

Indien de spuit voorgevuld is, met de naald eraan vast in een blisterverpakking, dan kan u deze in haar blisterverpakking naar uw apotheker terugbrengen, net zoals voor andere vervallen geneesmiddelen.
Indien de spuit zich afzonderlijk met de in te spuiten producten aanbiedt, dan hoeft u enkel de injecteerbare geneesmiddelen in hun oorspronkelijk recipiënt terug te brengen. Indien de spuit van de naald kan worden gescheiden of gescheiden is, dan kan u deze wegwerpen in uw vuilnisbak voor huishoudelijk afval. De naald moet in een naaldencontainer worden ondergebracht (zie hieronder). 

 

Wat doe ik met gebruikte spuiten en naalden?

Indien de inspuiting gebeurt door een verpleegkundige of een arts, is het aan hen om het gebruikte injectiemateriaal mee te nemen.
Indien u zelf uw inspuitingen doet, moet u de naald in een kleine daartoe voorziene naaldencontainer stoppen. U kan deze naaldencontainers bij uw apotheker kopen. Wanneer de container vol is, moet u deze naar de inzamelcentra voor chemisch afval brengen. De spuit kan worden weggegooid met het gewone huishoudelijk afval. 

 

Moet ik wachttaks betalen als ik tijdens de wachtdienst geneesmiddelen kom halen ?

Tijdens de wachtdienst zal de apotheker een wachttaks aanrekenen. Deze wachttaks bedraagt op dit moment 5,11 €. Die wachttaks dient u zelf te betalen voor geneesmiddelen of andere producten afgeleverd zonder voorschrift en voor geneesmiddelen op voorschrift die de mutualiteit niet terugbetaald.  Enkel indien u (ook) geneesmiddelen afhaalt waarvoor de ziekteverzekeing tussenkomt, betaalt de ziekteverzekering de wachttaks in uw plaats.

 

Wat is het farmaceutisch dossier?

Wij beschikken over een dossier van elke patiënt.
Deze “medicatiebewaking” bestaat uit het opvolgen van de patiënt en zijn geneesmiddelen. Zo kunnen mogelijke interacties tussen geneesmiddelen worden vermeden.

 

Wenst u echter meer te weten over mogelijke bijwerkingen van uw geneesmiddelen of hebt u nog andere vragen i.v.m. uw geneesmiddelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Apotheek Panorama in Houthalen.

 

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, dat vanaf 2014 is ingevoerd, is een verrijking van het farmaceutisch dossier en vult de gaten op. De meeste patiënten – en zeker chronische patiënten - gaan gewoonlijk naar hun huisapotheker, die vertrouwd is met hun medicatiegebruik. Maar de doorsnee patiënt gaat ook wel eens vreemd; naar een apotheek die van wacht is, of dicht bij het werk ligt, of aan de kust… waar ze niet weten welke geneesmiddelen hij gebruikt, en iets afleveren waar zijn huisapotheker geen weet van heeft. Door de medicatiegegevens uit het farmaceutisch dossier uit te wisselen worden dergelijke blinde vlekken vermeden en krijgt elke apotheker een totaalbeeld van het geneesmiddelengebruik van de patiënt. De gegevens zullen via een centraal verwijsregister geraadpleegd kunnen worden door de apotheek waar de patiënt zich aandient, op voorwaarde dat deze heeft ingestemd met het delen van zijn medicatiegegevens. 

 

Waarom je e-ID tonen ?

Gebruik je eID bij je apotheker  

Je apotheker kan vanaf nu vragen je elektronische identiteitskaart (eID) voor te leggen in plaats van je SIS-kaart.

 

Je apotheker kan aan de hand van je identiteitskaart de online databank van je ziekenfonds raadplegen via het beveiligde elektronische netwerk MyCarenet. Op die manier beschikt hij over je meeste recente gegevens en weet hij onmiddellijk of je recht hebt op een tussenkomst van de ziekteverzekering en, zo ja, op welke tussenkomst.

 

Bij welke apothekers?
Je eID voorleggen kan nu al bij apothekers die via het nieuwe systeem werken. Je herkent ze aan de affiche die je hieronder ziet staan.  Apotheken die je eID kunnen vragen, zullen de affiche uithangen.

 

Wat doe je met je SIS-kaart?
Hou je SIS-kaart zeker bij. Gooi ze niet weg. Je kan ze nog gebruiken tijdens een overgangsperiode (de juiste duur hiervan is nog niet bepaald). 

 

Wat als je voor iemand anders naar de apotheek gaat?
Heb je medicatie nodig voor je kind, je partner of een familielid? Maak dan gebruik van de eID, de SIS-kaart of een ziekenfondsklevertje van die persoon bij de apotheker.

 

Wat houdt het beroepsgeheim van een apotheker in?

Wanneer je met een doktersvoorschrift bij uw apotheker langsgaat, is hij wettelijk verplicht om deze gegevens op te slaan in je Farmaceutisch Dossier. Naast je identiteit en de die van de voorschrijvende arts worden ook de gegevens van de medicatie genoteerd en het afleveringsmoment. Daarnaast mag de apotheker ook nog andere gegevens opslaan zoals contactgegevens, gegevens over geneesmiddelen die niet voorschriftplichtig zijn, eventuele allergieën of andere problemen met medicatie die je eerder al had met medicatie. Dit is in jouw belang. 
Je apotheker en de apothekersassistenten behandelen al deze informatie vertrouwelijk enzorgvuldig. Je kan rekenen op ons beroepsgeheim, dat bij wet is vastgelegd net zoals voor artsen. Je behandelende arts of specialist kan je medicatiegegevens bij je apotheker opvragen. In jouwbelang worden deze dan aan de arts bezorgd. Dit mag enkel gaan over de periode van de laatste tien jaar. Op vraag van de patiënt of met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt kunnen gegevens ookdoorgegeven worden aan andere personen die een medisch en/of paramedisch beroep uitoefenen. Dit geldt ook voor collega-apothekers.
Deze vraag of toestemming dient steeds schriftelijk te gebeuren. Het gaat om gegevens die maximaal drie jaar teruggaan. In zeer uitzonderlijke situaties kunnen gerechtelijke instanties en de farmaceutische inspectie inzage vragen in de gegevens van een patiënt. Dit gebeurt uiterst zelden en hiervoor is dan geen toestemming van de patiënt vereist

 

Reservatie- en verkoopvoorwaarden

Verantwoordelijke apotheker: Patrizia Fraccascia

Vergunningsnummer van de apotheek: 72 15 05

BTW-nummer: BE0874 722 145